Mérések

Óvodánkban a gyermekek fejlődésének követése folyamatos, az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig, nyomon követhető az egyéni megfigyelési naplóban. A gyermekek fejlettségét a mindennapi életben tudatos megfigyeléssel, játékos egyéni vizsgálatok alapján

Bemeneti mérés – kiscsoport / óvodába kerüléskor

anamnézis felvétele óvodába kerüléskor,
viselkedés jellemzői megfigyelés, 
szociális fejlettség megfigyelés, 
nyelvi kifejező képesség beszélgetés, 
mozgásfejlettség megfigyelés, 
finommotoros koordináció megfigyelés,
értelmi képességek fejlettsége beszélgetés.

Kimeneti mérés

viselkedés jellemzői megfigyelés, 
szociális fejlettség megfigyelés, 
nyelvi kifejező képesség mérőlap, 
mozgásfejlettség mérőlap, 
finommotoros koordináció gyermekrajz elemzés, megfigyelés,
értelmi képességek fejlettsége mérőlap.

A nevelési tervben jelölt feladatok és az elért eredmények tükrében féléves értékelést készítenek az óvodapedagógusok. Év végén a megfigyelési szempontok figyelembevételével készítik a csoport és gyermek tevékenységére, fejlődésére, neveltségi és tudásszintjére kiterjedő értékelést.

A nevelési tervekben megfogalmazott feladatok megvalósulásainak értékelése a csoportnaplóban történik:

- gondozás, egészséges életmódra nevelés
- tisztálkodási-, étkezési-, pihenési-, öltözködési szokások, mozgásigény kielégítése,
- szervezett mozgások, mozgásos szabályok betartása
- közösségi nevelés értékelése
- beszoktatás, társas kapcsolat, alapvető udvariassági szokások
- játék értékelése
- gyakorló játék, szerepjáték, építő,- konstrukciós játék, bábozás, udvari játék
- munka értékelése
- önkiszolgálás, alkalomszerű munkák, naposi munka, növény- állatgondozás
- kommunikációs nevelés értékelése
- beszédkedv, csoportos beszélgetések, beszédhang erőssége, metakommunikációs
- kifejezésben, csendjáték

A gyermekek tudásszintjének év végi értékelése a következő területeken történik:
- anyanyelv, 
- zenei nevelés,
- vizuális nevelés, 
- külső világ tevékeny megismerése (környezetismeret, matematika),
- testnevelés.